Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

Menu

 

Návštěvní řád budovy MěDK

Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace (dále jen MěDK)

Vstup do budovy MěDK je povolen za účelem:

 • zakoupení vstupenek na akce Městského domu kultury Karviná a získání informací o připravovaných akcích,
 • účasti na kulturních představeních a filmových projekcích s platnou vstupenkou pro každého díváka,
 • zakoupení vstupenek na fotbalová utkání MFK Karviná,
 • zakoupení občerstvení a návštěvy kavárny,
 • návštěvy dámského i pánského kadeřnictví, kosmetiky a nehtového studia,
 • návštěvy pobočky Regionální knihovny Karviná, příspěvkové organizace,
 • účasti na kurzech a zájmových činnostech MěDK i nájemních subjektů.

 

Návštěvníkům budovy MěDK není dovoleno:

 • kouřit ve všech prostorách (včetně elektronických cigaret),
 • vstupovat do prostor MěDK pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek,
 • vstupovat do prostor MěDK v silně znečištěném oděvu,
 • přivádět/vnášet do prostor MěDK jakákoli zvířata (vyjma asistenčních psů), jezdit na kolečkových bruslích a vnášet jízdní kola, elektrokola a elektrokoloběžky
 • chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku,
 • používat neslušné vulgarizmy a gesta, či jakékoliv projevy hanobící rasu, náboženství nebo etnikum,
 • nosit ve všech prostorách MěDK střelné zbraně nebo být jinak ozbrojen,
 • používat zábavní pyrotechniku a otevřený oheň,
 • umisťovat bez povolení MěDK ozdoby, reklamy, upoutávky a jiné v prostorách a na stěnách MěDK,
 • úmyslně poškozovat majetek MěDK (vybavení, bezpečnostní i protipožární zabezpečení, aj.).

 

Během představení není dovoleno:

 • používat mobilní telefon nebo jiná obdobná mobilní zařízení,
 • konzumovat jídlo, alkoholické nápoje a kávu,
 • rušit představení hlasitým hovorem, pískáním či jiným způsobem odporujícím zásadám společenského chování,
 • pořizovat zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy představení,
 • účastnit se představení, pokud nesplňují věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla dle § 4, písm. c) a d) Zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizi; návštěvníci jsou za tímto účelem na vyzvání příslušného zaměstnance MěDK povinni prokázat skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici.

 

Při porušení těchto pravidel bude návštěvník MěDK vyzván k opuštění budovy, při neuposlechnutí bude přivolána hlídka Městské policie Karviná. Vykázáním z výše uvedených důvodů nevzniká návštěvníkovi nárok na vrácení zakoupené vstupenky.

 Mgr. Olga Hrubec, ředitelka Městského domu kultury Karviná

 

Návštěvní řád Obecního domu Družba

(dále jen OD Družba)

Vstup do OD Družba je povolen za účelem:

 • účasti na kulturních představeních a akcích s platnou vstupenkou pro každého návštěvníka,
 • účasti na kurzech a zájmových činnostech pořádaných Městským domem kultury Karviná, příspěvková organizace.

 

Návštěvníkům OD Družba není dovoleno:

 • kouřit ve všech prostorách (včetně elektronických cigaret),
 • vstupovat do OD Družba pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek,
 • vstupovat do prostor OD Družba v silně znečištěném oděvu,
 • přivádět/vnášet do prostor OD Družba jakákoli zvířata (vyjma asistenčních psů), jezdit na kolečkových bruslích a vnášet jízdní kola, elektrokola a elektrokoloběžky
 • chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku,
 • používat neslušné vulgarizmy a gesta, či jakékoliv projevy hanobící rasu, náboženství nebo etnikum,
 • nosit ve všech prostorách OD Družba střelné zbraně nebo být jinak ozbrojen,
 • používat zábavní pyrotechniku v budově ani v její blízkosti a otevřený oheň,
 • umísťovat bez povolení MěDK ozdoby, reklamy, upoutávky a jiné v prostorách a na stěnách OD Družba,
 • úmyslně poškozovat majetek OD Družba (vybavení, bezpečnostní i protipožární zařízení, aj.).

 

Během představení není dovoleno:

 • používat mobilní telefon nebo jiná obdobná mobilní zařízení,
 • pořizovat zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy představení,
 • rušit představení hlasitým hovorem, pískáním či jiným způsobem odporujícím zásadám společenského chování.

 

Tento návštěvní řád se týká akcí pořádaných Městským domem kultury Karviná. Při porušení těchto pravidel bude návštěvník vyzván k opuštění budovy, při neuposlechnutí bude přivolána hlídka Městské policie Karviná. Vykázáním z výše uvedených důvodů nevzniká návštěvníkovi nárok na vrácení zakoupené vstupenky.

Mgr. Olga Hrubec, ředitelka Městského domu kultury Karviná

 

Návštěvní řád kina Centrum

Vstup do kina Centrum je povolen pouze:

 • za účelem návštěvy filmového či jiného představení,
 • za účelem zakoupení vstupenek na filmová představení a jiné akce Městského domu kultury Karviná a za účelem získání informací o těchto akcích,
 • za účelem zakoupení vstupenek na fotbalová utkání MFK Karviná,
 • za účelem zakoupení občerstvení v bufetu kina,
 • návštěva filmového představení je možná pouze po prokázání se platnou vstupenkou.

 

Návštěvníkům kina není dovoleno:

 • kouřit ve všech prostorách kina (včetně elektronických cigaret),
 • vstupovat do prostor kina pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek,
 • vstupovat do prostor kina v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu,
 • konzumovat potraviny a nápoje zakoupené jinde než v bufetu kina Centrum,
 • přivádět/vnášet do prostor kina zvířata (vyjma asistenčních psů), jezdit na kolečkových bruslích a vnášet jízdní kola, elektrokola a elektrokoloběžky
 • používat neslušných výrazů a gest nebo výrazů či jakýchkoli projevů hanobících rasu, náboženství, sexuální orientaci či gender,
 • nosit v prostorách kina střelné zbraně nebo být jinak ozbrojen,
 • používat zábavní pyrotechniku a otevřený oheň,
 • jakkoli poškozovat majetek kina,
 • úmyslně poškozovat jakékoli bezpečnostní nebo protipožární zařízení.

 

Během filmového či jiného představení není dovoleno:

 • pořizovat zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy představení,
 • používat mobilní telefon nebo jiná obdobná mobilní zařízení,
 • rušit hlasitým hovorem, pískáním či jiným způsobem odporujícím zásadám společenského chování,
 • účastnit se představení, pokud nesplňují věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuáního díla dle § 4, písm. c) a d) Předpisu č. 496/2012 Sb. (Zákon o audiovizi); návštěvníci jsou za tímto účelem na vyzvání povinni prokázat provozovateli kina Centrum skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici.

 

Při porušení těchto pravidel bude divák vyzván k opuštění budovy kina, při neuposlechnutí bude přivolána hlídka Městské policie Karviná. Vykázáním z výše uvedených důvodů nevzniká návštěvníkovi nárok na vrácení zakoupené vstupenky.

Mgr. Olga Hrubec, ředitelka Městského domu kultury Karviná

 

 Návštěvní řád kulturního střediska Slovenská

(dále jen KS Slovenská)

Vstup do budovy střediska je povolen za účelem:

 • účasti na trénincích a zkouškách útvarů zájmové činnosti TŠ Nicola´s Dance Unico, TK Arabesque a divadelního souboru K.V.A.S. pořádaných Městským domem kultury Karviná, příspěvkové organizace.

 

Návštěvníkům střediska není dovoleno:

 • kouřit ve všech prostorách (včetně elektronických cigaret),
 • vstupovat do prostor střediska pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek,
 • vstupovat do prostor střediska v silně znečištěném oděvu,
 • přivádět/vnášet do prostor střediska zvířata (vyjma asistenčních psů), jezdit na kolečkových bruslích a vnášet jízdní kola, elektrokola a elektrokoloběžky
 • používat neslušné vulgarizmy a gesta, či jakékoliv projevy hanobící rasu, náboženství nebo etnikum,
 • nosit ve všech prostorách střediska střelné zbraně nebo být jinak ozbrojen,
 • používat zábavní pyrotechniku a otevřený oheň,
 • umisťovat bez povolení MěDK ozdoby, reklamy, upoutávky a jiné v prostorách a na stěnách střediska,
 • úmyslně poškozovat Majetek MěDK (vybavení, bezpečnostní i protipožární zabezpečení, aj.)

 

V průběhu konání lekcí zájmové činnosti není rodičům, prarodičům, zákonným zástupcům ani jiným rodinným příslušníkům dovoleno čekat na své dítě v prostorech střediska.

Při porušení těchto providel bude návštěvník kulturního střediska vyzván k opuštění budovy, při neuposlechnutí bude přivolána hlídka Městské policie Karviná.

 Mgr. Olga Hrubec, ředitelka Městského domu kultury Karviná